swarodaya śāstra II - math of breathing

ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்குங்
காற்றைப் பிடிக்கும் கணக்கறிவாரில்லை
காற்றைப் பிடிக்குங் கணக்கறிவாளர்க்குக்
கூற்றை உதைக்குங் குறியதுவாமே
(திருமூலர்)

காற்றைப் பிடிக்கும் கணக்கென்ன? 
(குரு மண்டலத்தின் அருளால் என் சிற்றறிவுக்கு எட்டிய பொழிப்புரை)

புவி சூரியனை சுற்ற ஒரு ஆண்டாக
சத்ய யுகத்தில் தொடங்கி
5184 சுழற்சிகள் சுழன்று
த்ரேத  யுகத்தில் 3888 சுழற்சிகள்
த்வாபர  யுகத்தில் 2592 சுழற்சிகள்
கலி  யுகத்தில் 1296 சுழற்சிகள்
மீண்டும் மேல் நோக்கி
கலி  யுகத்தில் 1296 சுழற்சிகள்
த்வாபர  யுகத்தில் 2592 சுழற்சிகள்
த்ரேத  யுகத்தில் 3888 சுழற்சிகள்
சத்ய யுகத்தில் 5184 சுழற்சிகள் சுழன்று
1 கல்பம் 25920 சுழற்சிக்கு பின் பூரணம்.

புவியின் ஆயுள் 100 கல்பங்கள்,
அதுவே 2592000 ஆண்டுகள்.

1 புவி சுழற்சி 360 புவன சுழற்சிகளாக
இப்புவனத்தின் ஆயுள் 933120000 நாட்கள்.

பூலோக வாசிகளின் ஆயுளும் 933120000 மூச்சு சுழற்சிகள்.
நிமிடம் 15 மூச்சு, ஒரு நாளைக்கு 21600 மூச்சு என,
விம்ஷத்தோரி என்னும் 120 ஆண்டுகள் பூரண ஆயுள்.
நிமிடம் 1 மூச்சு மிகினும் ஆயுளில் 71/2 ஆண்டுகள் குறையும்.
நிமிடம் 18 ஆக, 100 ஆண்டுகள் ஆயுள் நிர்ணயம்.

அமர்ந்தாசனத்தில் 12 அங்குல மூச்சு,
சுழுமுனைக்கும் நுரை-ஈரலுக்கும் ஓட,
நடக்கும் போது 18 அங்குல மூச்சு,
சுழுமுனைக்கும் இதயத்திற்கும்,
ஒடும்போது 24 அங்குல மூச்சு,
சுழுமுனைக்கும் நாபிக்கும்,
தூங்கும் போது 32 அங்குல மூச்சு,
சுழுமுனைக்கும் குதத்திற்கும்,
உணர்வு கிளர்ச்சியின் போது,
64 அங்குலம் வரை உடலெங்கும் பரவ,
மனிதனின் ஆயுள் சுவாசத்தின் சாசனம்.

வாசி யோக சித்தி பெற்ற மாணாக்கன்,
முஹூர்த்தமென்னும் 48 நிமிடத்திற்கு 1 முச்சு என,
நாள் 21600 மூச்சுக்கு பதிலாக,
30 மூச்சுகளே சுழற்றி,
மீதம் உள்ள ஆயுளை,
720 மடங்கு பெருக்கி,
பண்ணாயிரம் ஆண்டுகள் ஆயுள் நீட்டித்து
தவம் இயற்றும் வல்லபம் சித்தம்.

சித்தர் மண்டலம் அடைந்த பின்,
அவ்வொரு மூச்சும் அவசியமற்று போக,
ஜீவா சமாதியில் உடலை காத்து,
பிரகாய பிரவேசம் சித்தம்.

Translation:
(Disclaimer: This may not be understood without some background on yugas, yoga, prana. None of this can neither be proved nor disproved. Provided the reader has some bits and pieces of related information, this can help connect the pieces to a certain level)

What the math behind breathing?

A year being one rotation of earth around sun,
starting with satya yuga of 5184 years
treta yuga follows and lasts 3888 years
then dwapara yuga for 2592 years
kali yuga for 1296 years

then reversing the cycle,
One more kali yuga of 1296 years
dwapara yuga of 2592 years,
treta yuga of 3888 years
and satya yuga of 5184 years

All this constitute 1 kalpa, 25920 years.

100 kalpas is the earth lifetime, i.e., 2592000 years.
1 year being 360 earth rotation around its own axis,
earth lifetime is 933120000 rotations, i.e, days.

Human lifespan is also 933120000 rotations, i.e, breaths.
15 breaths a minute, translates to 21600 breaths a day,
denotes a vimshottari (120) years lifetime.
If the breath average increases even by 1 breath,
71/2 years is wiped out of lifespan.
18 breaths a minute is 100 years of living.

In a calm seated pose, breaths flows 12 inchs, between eyebrow-center and lungs
while walking, 18 inches, eyebrow-center to heart
running, 24 inches, eyebrow-center to navel
sleeping, 36 inches, eyebrow-center to perineum
emotional state, 64 inches, throughout the body.
Longer the length higher the frequency, when it is happening autonomously.

An attained yogi's breaths reduces to,
one breath every 48 minutes (முஹூர்த்தம்).
Hence, instead of 21600 breaths,
yogi breaths just 30 breaths.
Consequently, remaining lifetime,
increases 720 times.
This is the literal meaning of pranayama (extension of life force).
Such extension is done to meditate,
burn all the karmic records
in this lifetime and attain the state of perfect being, siddhahood.

Once attained, even that 1 breath becomes unnecessary.
Such beings preserve the body which is infinitely
circulating the breath and leave the shell at will to different realms.

swarodaya śāstra - science of breathing

swarodaya śāstra

We were breathing all our life and are going to do so for the rest. Since it is an autonomous process, we take it for granted. It gives to take some time understanding the underlying science of breathing.

On a physical level, lungs are the pumps that expand inhaling the air from outside, filter and circulate it through the blood and exhale the remaining air out.

A healthy human body temperature is 37*C (98.6*F). Irrespective of the surrounding, the body tries to remain in this temperature. Breath is one of the major tools the body uses to maintain the optimum temperature.

At any given time, this inhalation happens through either left, right or both nostrils. When we are breathing through left, the body is cooling down. Through right, it is heating up. When the body is at optimum temperature and several other variables are ideal and also when breath transitions between left to right and vice versa, breath flows through both the nostrils.

Left breath demands rest, tamo guna (intert, dark, cold, silence, moon nature). This is the ideal time to sleep, rest, do some simple tasks that doesn't demand much physical or mental effort. When someone goes to bed and their breath is already flowing through left nostril, they fall asleep immediately.

Right breath demands activity, rajo guna (passion, light, heat, sound, sun nature). Best suited for physically and mentally demanding tasks. This right breath is the reason, some of our workout sessions are effortlessly intensive and when sluggish, unmotivated in gym, check your breath, it'll be through the left nostril.

Balanced breath through both nostrils is the sattva guna, i.e., transition state, neither dark nor light, neither hot nor cold, both sun and moon influence are at its minimum, if not absolutely nil. During this time, it won't be easy to make a decision, hence it is also considered time of confusion and not ideal to do prominent tasks involving business, relationship and authority. On the other hand, this is the best time to be introspective and meditative, a conscious sleep becomes naturally possible.

Breath is the thread that stitches body and mind. Every emotion changes the amplitude, frequency and the depth it travels in the body.

While amplitude is directly proportional to amount of air inhaled and frequency can be seen as number of breaths per second. The depth of the breath is the not a common knowledge.

The breath of relief is the deepest breath possible as the inhaled air hits the mooladhara (perineum), the base of the spine. When we eat something sweet (இனிப்பு), it triggers this deep breath as well.

A feeling of passion like lust, deep desire thrusts the vital breath to hit the swadishtana (reproductive region). The taste of astringent (துவர்ப்பு) triggers it as well.

When we taste sourness (புளிப்பு) or go through the emotion of love, care and compassion vital breath hits manipura (navel region).

Breath makes a u-turn at the anahata (heart region) during the taste of bitterness (கசப்பு) and the emotion of anger.

Fear and salt (உப்பு) makes the vital breath not to go past the vishuddhi (throat region).

spicy hot (காரம்) and emotion of sadness makes vital breath stay above the trunk. The air circulates around the ajna (center of the eyebrows) region.

To ensure the breath vitalizes all these 6 regions (ஆறு படை வீடு), food with all 6 six tastes (அருண்சுவை) was insisted in older civilizations. These 6 regions contain very prominent endocrine glands (நாளமில்லா சுரபி) and as long as they are taken care, they take good care of the whole body. Hence, a person who goes through and exerts all these emotions spontaneously are very healthy physically and psychologically.

Yoga practitioners, sportsmen, adventurers, children, happy people knowingly or unknowingly keep these 6 regions well ventilated and supplied with abundant blood filled with necessary minerals.

Disturbance in the breath flow pattern has been a reliable indicator of existing and approaching health concerns and impact on living standards. To know this, the base pattern has to be established for the individual. In general, cold days begin (at sunrise) with left nostril dominant and hot days with right. Moon, Mercury Saturn are cool planets while Sun, Mars and Venus are hot. Jupiter is cool in waxing phase and hot in waning phase. In an healthy body, the breathing pattern aligns with the horas ruled by these planets, i.e., during moon hora, left nostril is dominant, mars hora right and so on. When it not so, it is an indicator of either present or approaching illness or anxiety. The length of the disturbance denotes the severity of the impact.

This is a much deeper subject and like all the shastras, if your embark on journey to attain mastery over it, it would be an endless pursuit. In current times, neither people have patience not time in knowing about these horas and observing the breath pattern. Hence, a simple technique. When you wake up, check which nostril is dominant, say left, then rub the face with the left palm on the left side to get more blood flow and take your first step out of bed with left leg. The happenings of the day will fall in your favor.

Pradoṣam - Transition from Light to Darkness


Pradoṣa(m) means Transition from Light to Darkness. You read it right, it is from the transient (light) to eternal (darkness). Light always needs an external source, darkness doesn't center on any source, it is prevalent all over by default. This transition from light to dark is happening all the time at various levels in and around us.

In a day, during sunset it is pradoṣa kalam.

In a week, saturday sunset is pradoṣa time.

In a month, sunset of the 13th waning lunar day (trayodashi) of waning phase (தேய்பிறை) is pradoṣa kaal. This is what is commonly referred as pradoṣa and special rituals are performed during sunset (the daily Pradoṣa time) on this day. When the weekly pradoṣa (saturday) coincides with this (சனி ப்ரதோஷம்), it gains more significance.

In a year, Maha Shivaratri, 13th night from full-moon in the lunar month of Phalguni/Magha/மாசி by the end of winter. Usually occurs in february, it is day before no moon day. Again, when the weekly pradoṣam of saturday coincides with this (சனி மஹாப்ரதோஷம்), it gains more significance.

Within the day, every time the dominant breath shifts from right to left nostril, it is a pradosha time for that individual. During all saturday, monday and thursdays-of-waxing-phase-of-moon (வளர் பிறை), the left nostril will be naturally dominant in a healthy person. Hence, when a monthly pradoṣa happens on monday or saturday, it is given more significance.

Within every breath cycle, begin of the exhalation cycle is the pradoṣa time. With sealed lips, try to generate any sound while exhaling, it unanimously ends up as "om" (ૐ). This sound is considered the most sacred of all universal sounds (நாத ப்ரம்ம).

We've seen the 6 levels of pradoṣam happening here, this is the time scale experientially perceivable to the common human mind. This kind of conjunction keeps happening in many micro and macro levels as well.

So, every exhalation, everytime the dominant breath just shifts to left nostril, everyday sunset, every saturday (if coincides), the 13th night from full-moon day, maha sivaratri day (தேய்பிறை மாசி பிரதோஷம்) are the most significant times to be meditative.

What to do during pradoṣam?

In east, pradoṣam is translated to time-to-burn-sins. So people go to sacred places and do the form of worship they are aware of. In the name of worship, a vast majority follow what some of the enlightened beings used to do. Though they might be doing the same, they are not actually doing the same. It is analogous to a musical genius playing a violin, and an amateur attempting to impersonate the genius. The music produced is not the same. To generate the similar (though and better if not the same) soulful music, the amateur has to rise to the level of genius. Once risen, there is no need to impersonate and any music produced is divine. Same applies to the worship.

For seasoned meditators,there is not much to be said here, they might be spontaneously getting into meditative states during these times.

Practitioners, can choose these times to practice meditation (or) dharana, pranayama bascially everything that leads towards meditation. Depending on the expertise level, state of mind, situation, determination, ability, the practitioner can choose to meditate for a nādī (24 minutes), muhūrta (48 minutes), hōra (~1 hour), 1 yāma (~3 hours).

Art lovers can choose these times to indulge in giving form to their creativity. This is their meditation.

Devotees, I mean adherent ones who are soulfully surrendered to the object-of-devotion can recite their prayers during these hours. Their chances of getting to the higher spiritual state is highly likely during these times.

Tantric practitioners choose this time for their form of worship.

When?

(once a year) People who are very busy with worldly affairs and can only do a bare minimum for spiritual evolution can attempt their form of worship on the maha sivaratri night. the day before no-moon day in the month of february.

(once a month) Others who can afford a little more time can do it during sunset on the pradoṣam of the waning-moon (தேய்பிறை பிரதோஷம்), i.e, the day before no-moon day.

(once a fortnight) sunset of every 13rd night from both no moon and full moon day.

(once a week) every Saturday during sunset

(once a day) everyday during sunset.

(once every few hours) every time breaths shifts from right to left nostril.

(all the time) every exhalation.

Pūjā - Purpose of Ceremonies

Athithi Devo Bavo (guests are equivalent to god).

Living is a continuous process of cell generation and cell decay. When any one of these stop, it is not healthy anymore.

When the cell generation impedes, it is decomposition.
When the cell decay impedes, it is cancer.

When a cell decay, replenishes the cells in other beings, this is called creation.

A musician burns few cells and creates pleasant tones. When a receptive person is pleased with this music, his/her cell lifetime increases 2x to 10x. As mentioned by one of the wise sages, Tirumular, extending the lifetime of a single cell, is equivalent to saving a life. Demise of a single cell with unpleasantness is equivalent to killing a life.

There is also an uncommon phenomenon where both cell generation and decay stops. In east, it is called as Jeeva samadhi (self-preserved being). Yoganandha's body exhibited this phenomenon in Los Angeles (USA), but this is quite common in himalayas and several hills in south india.

The purpose of the Pūjā (ceremonies) is to direct the energies towards creation. Rituals are devised to accomplish this by blocking certain virtues in people, referred as shatripus (6 virtues). This is not just a philosophical innuendo. Physically, the cells in the body decay at faster pace when the breath rate increases. All of these virtues demand increased oxygen and faster blood flow, killing a lot more cells without any physical exhaustion.

Godliness is being devoid of these six menial obstacles (shatripus);
1. Kama(m)  - Desire ( often referred to lust, but also includes desire for wealth and fame)
2. Krodha(m) - Wrath (outbursts of anger, destruction)
3. Lobha(m) - Greed (resulting in hoarding, manipulating resources, over-consumption)
4. Moha(m) - Delusion (resulting in traits like attachment)
5. Mada(m) - Arrogance (resulting in traits like pride)
6. Matsarya(m) - Cunningness (resulting in traits like envy)

This is similar to seven-sins discussed in western countries, except that they branch out the Lobha (Greed) and call Gluttony as yet another sin.

One can get rid of these in themselves with self-realization and effort (sadhana). But there is no direct way to impart it on others. Pleasing the five outward senses is an attempt to trigger the godliness in them.

1.) Fragnance (Dhupam): Incense sticks are lighted to ensure the sense  of smell is pleased. When the pleasant smell from a naturally occurring substance is spread, it makes the person either meditative or compassionate, based on their nature. In general, this bereaves Kama (desire, மண்-பொன்-பெண்-புகழ் ஆசை). In yogic terms, it pleases the moladhara and swadistana chakras.

2.) Food (Naivedyam):  The sense of taste is pleased with good food. Sattvic food is served, which predominantly wanes the Lobha (Greed) nature of a person. Manipura chakra is pleased.

3.) Dress Code (Vastram): We adopt a certain dress code naturally, this is to obtain the right sense of touch. Materials that are still close to nature like cotton, wool, silk that are neither over-processed nor synthesized,  diminishes the Moha (Delusion) nature in a person. Anahata chakra is pleased here.

Often a lot of fragrant flowers are used to please the sense of sight, smell and touch.

4.) Portraits and Statues (Vigraham): The portraits and statues of gods are depicted as accomplished and super evolved beings to please our sense of sight and at the same time it destroys the Mada (Arrogance) in us. The songs, stories and enactment on the extraordinary achievements (parakramas) of divine beings are exhibited to constantly keep a check on our arrogance.  This relates to Vishudhu chakra.

5.) Music (Mantram): Incantations, certain musical instruments and vocals are to please sense of hearing and at the same time dissolve the Matsarya (Cunningness) nature in us. Matsarya is the result of the mind, mantras are life-forming sound energies, which are repeated to bore the mind to stillness. Agna Chakra is the immediate benefactor of this.

Krodha (Wrath) needs all these 5 senses to be in pleased state to stay dormant. When any one sense is disturbed, it erupts.

When all these 6 virtues are dissolved, it is called the dissolution of ego. This is not a permanent attainment, but an experience like joy, sorrow, fear and anger. Everyone can get the glimpse of it, get to experience it in momentary lapses. The wiser ones keep extending the duration of the experience every time. When someone is undergoing this experience, they are in par with what is commonly perceived as god.

Call it celebration, get-together, party, wedding, baby shower, house warming, ceremonies, ritual, Pūjā and also going to religious places of worship, all this is done to defer these shatripus in us. If the ritual successfully deter these obstacles, it is the rise of godliness, at least for that time being, and the verse Athithi Devo Bavo is indeed a prophecy fulfilled.

Education (கல்வி)


கல்வி -> அறிவு -> ஒழுக்கம் -> அன்பு -> அருள் (நிபந்தனை அற்ற அன்பு) -> துறவு (பற்று அற்ற நிலை) -> வீடு (இறையடி)
- (வள்ளுவன்)

Education -> Intelligence -> Discipline -> Love -> Compassion -> Spirituality 
கல்வி பயன் (வள்ளுவன் வாக்கு)
கல்வி அறிவாக வேண்டும்
அறிவு ஒழுக்கமாக வேண்டும்
ஒழுக்கம் அன்பாக வேண்டும்
அன்பு அருளாக வேண்டும்
அருள் துறவாக வேண்டும்
துறவு வீடாக வேண்டும்

1.) இங்கு "அருள்" என்றால் "நிபந்தனை அற்ற அன்பு" என்று பொருள்
2.) இங்கு "துறவு" என்றால் "பற்று அற்ற நிலை" என்று பொருள்
3.) இங்கு "வீடு" என்றால் "இறையடி" என்று பொருள்

Purpose of Education (Thiruvalluvar)
Education should lead to intelligence,
Intelligence to discipline,
Discipline to love,
Love to compassion,
Compassion to spirituality,
Spirituality to our ultimate destiny.

1.) "compassion" is "unconditional love towards everyone"
2.) "spirituality" means "impartial attitude towards everything and everyone"
3.) "destination" is same as where we hailed from, i.e., the origin of the soul

In the current times, We often try to derive "happiness", rather sensual gratification from any form of education.

i.e., Expectation: Education -> Ability -> Earning -> Wealth -> Happiness 

It is highly influenced by the circumstances of the individual. When my parents were trying to get me educated, they had this joy oriented attitude towards education. They were neither fortunate nor wealthy enough to chew such words of enlightened beings. According to them, they got me what they thought was right and they were satisfied. Period.

Its up to you and your circumstances to decide why are you educating your children. Whatever it is, be honest with yourself and your children. Preaching the ideals, but living for inferior expectations is hypocrisy and will only lead to more regrets.

Jyotiṣa Vijñāna - The Cosmos

அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது 
(There is a micro-cosmos in every body)

Its not 6 a.m. because the clock is showing 6 a.m., but the clock is showing 6 a.m. because it is 6 a.m. The cosmos is just like this clock. It is merely an indicator, but not the instigator of the happenings. These celestial objects neither know nor care about our existence. They keep revolving around and transiting the skies as per the law of causation. We, humans, with our innate narcissistic nature, imagine their purpose is to serve us. We merely derive our personalized dosage of attributes like morality, courage, intelligence, allure, wisdom, emotional stability, patience, etc. handed over to us in this life, from the celestial snapshot at the time of our birth, popularly knows as birth chart. These birth charts are like the railway/airline timetables, you need to know some basics before you can start inferring what it is trying to say.

There are two fundamental layers in a birth chart, namely, zodiac signs and placement of planets. These are like the X and Y axis of a birth chart. Understanding these two layers lay the foundation before someone can venture into other advanced layers like Aspects (drishti), Transits (gochara(m)), Constellations (nákṣatras) , Dashas (calendar of planetary influences), Yogas (Conjunction of planets), Argalas (interference), Karakas (reason for a cause) and so on.

About planets, there is much less left to imagination as these are physically existential and perceptible objects in the skies, so we'll start with the planets.

On a full moon day, ocean is roaring and on no moon day, it is absolutely placid. Our bodies constitute more than 72% water, the exact same kind of water found in ocean. Obviously, this water will respond to the full moon in the same way. People with inclined sensitivity can feel it. Hence, the mentally inclined people are often referred as lunatics (lunar - moon), intoxication (soma - moon) is also related to moon. Since moon is very close (1 light-second away from earth surface), the impact is conspicuously felt. Moon's influence is tightly related to our emotional self, how we feel within ourselves.

Next such strong impact is from sun. Sun is the significant source of light in our solar system. All the life forms on earth depend on sun. We cannot see air as it lets light pass through without any resistance. We see an opaque or translucent object, because it blocks light and reflects it. Hence sun drives our personalities, meaning, how we project ourselves and how other see us. Sun drives our confidence and morality. Two key things to adapt and co-exist in a society.

Whole earth wobbles every year by 11 degrees left and right due to gravitational pull of venus and jupiter, which results in summer and winter solstice. When a 1024 kilograms of earth can wobble, we are a spec with no power to resist the influence of venus and jupiter. Venus pulls us towards indulgence while jupiter pulls you towards wisdom. This wobble doesn't need much explanation, as we've all gone through the debate of good or evil within ourselves numerous times. Jyotiṣa personifies Venus as teacher (acharya) of demons (shukracharya - shukran). Jupiter is called the guru of angels (devas).

Similarly, mercury is responsible for our intelligence, street-smartness, quick wit, eloquence, sharpness. Mercury is small, quick and bright and it imparts the same qualities with its influence. In Sanskrit, bōdhi (budhi) means intelligence, mercury is called Budha(n). The famous word, 'Buddha' means an intelligent one, again derived from the same planet name.

Mars is called mangal, meaning, masculine, auspicious, aggressive, brave, red (sevvai), hot and considered to be a commander (while Sun is considered a king). It imparts the same qualities with its influence. When you see a person with abundant courage, people who are very assertive and stand-up for themselves and others often, consider their mars is pretty strongly placed in their birth chart.

Saturn, the largest and slowest and farther planet to have a significant influence on earth induces large impact, slows things down, resists change and pulls us toward conservativeness. This is also the planet responsible for our patience and discipline.

These seven planets Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn serve equally well in the evolution of an individual but the nature and dosage of their characteristics they impart on an individual depends on their current position and their position at the time of person's birth. Other objects like Neptune, Uranus, Pluto and even the moons like Titan of Saturn, called Gulikan (or) Maandi have an influence on everything on earth.

There are two other celestial objects called north lunar node (Rahu) and south lunar node (Ketu). These are not physical planets but two points in the sky, where the moon's orbit (around earth) and earth's orbit (around sun) intersect. These two are pretty much the salt and pepper of the vedic astrology. While the influence of physical planets are pretty well defined, these two objects disrupt the status quo. Rahu is the bringer of sudden surprises, crazy swings, ups and downs, like a rollercoaster ride. Ketu inflicts renunciation, leads one towards eternal search, breaking cycles of repetitive patterns of life. If not for these two, the so called evolution might be super slow that we will complete miss to notice it.

The seven planets along with these two pixels, a total of 9 grahas in the space drives the abilities and life-events of the living beings.

To understand zodiac signs, visualize a 12 spoked stationary wheel as shown in the below diagram. These 12 sectors are the zodiac signs. At the time of birth, the zodiac sign peeking at the east horizon is called the raising sign, ascendant or lagna of the birth chart. That sign becomes the starting point of the birth chart and it is referred as the first house of the birth chart. Since earth revolves around itself every 24 hrs, each rising sign stays the same for two hours. Example, at 2 a.m. the sign on east horizon was Pisces, at 4 a.m. it'll be Aquarius and at 6 a.m. it'll be Capricorn and so on.
In the above diagram, earth (center part) is revolving anti-clockwise, so it would look like Aries (1st house) is raising on the east, while Libra is setting on the west (7th house). So Aries becomes the ascendent for anyone born under this situation. As long as one understand the planets and zodiac signs, they begin to understand the birth charts. Unlike earth the planets revolve slower than 24 hrs. Hence the planets will sit clinging to a zodiac sign for a while. Moon stays in same sign for 21/4  days, Sun stays in same sign for a month, Jupiter stays in same sign for a year, saturn stays in same sign for 21/2 years.

Then to venture deeper, influence of 27 constellations, called nákṣatras, is like doing the masters in vedic astrology and is for more dedicated learners. The pyramids of egypt is aligned pointing towards the stars of Orionis (Mrigashīra) constellation, because it is believed to be the portal for higher realms. Meaning, when the soul, leaving the body is directed towards stars of Orion, it goes to the higher realms, commonly known in the east as liberation (mukthi) of the soul. Hence, the soul doesn't have to take another earthly form again. These stars, though far away from earth, due to their sheer size, they influence on the solar system is commendable. Hence these nákṣatras were given a sacred place and great importance in vedic astrology.

Millionaires don't care about astrology. Billionaires do! - JP Morgan

As soon as we start understanding these, our immediate curiosity is to jump towards prediction. Its not that easy. When you see someone visually challenged, you can assume, they cannot drive a car. Similarly, when you see someone with weak mars, you can infer they are going to be timid. a weak mercury meaning, not very street-smart. Apart from this, its not easy to infer much. Prediction is more of an art, than just science. Its the ability of the person to ingest multiple reasons from several layers of a birth chart, and put things together. It is not for everyone. I myself am curious about the science behind it, but not much interested in prediction.

This love for prediction and people running behind everyone who claims they can predict is the reason why the whole art and science of Jyotiṣa Vijñāna has been deteriorated. People pay abundant wealth chasing the desire to know what is going to happen to them, without due diligence in validating the authenticity of the person claiming to do so. By doing so, they produced more posturers and ruined it for the future generations. A word of advice, such rich science and knowledge is never for sale. Anyone who is an absolute master of such ancient sciences, will never sell it for meager worldly things. The moment someone claims such worldly things, be aware, he/she is not an absolute master but an incomplete or worse a posturer.

Use this basic knowledge of customized cosmic plan for you to work towards where your desires lead you. At the same time they reveal your unexplored potentials and also the limitations. Accept both humbly and it'll slowly lead to acceptance of diverse people of varied potential equally.

manasaiva pure devaḥ, pūrva-rūpaṁ vipaśyati,
anumīmāṁsate 'pūrvaṁ, manasā bhagavān ajaḥ - Bhṛgu-saṁhitā
(One receives an inferior or superior body at the discretion of the Paramātmā (Supreme Personality of Godhead).vāstu śāstra - Science of ArchitectureThe whole universe is made of five elements and the elements have a way of settling under universal principle whether it is an atom or a galaxy. As depicted in the above diagram, water element naturally gravitates towards NE, fire towards SE, earth to SW and air to NW. Space element is a sheer absence of other four elements and is the most mysteriously obscure amongst the five elements.

When you cut a magnet, it becomes another holistic magnet. Similarly, when a piece of land is separated by natural or man-made boundaries, this piece of land acts as a separate entity with energies realigning within. The whole concepts of vāstu śāstra (Science of Architecture) is based on this fact.

Hence, in the countries with longer established civilization, like India, China and Greece each lot has a prominent brick or rock fence and within the boundaries, special care is taken to ensure the elements are settled, stable and at ease. Even the sacred places, that are build under the principles of Āgama śāstra, shares the same basic principle.

Living Being influenced by the forces of nature 

Apart from the settlement of the elements, these lots or the buildings are constantly polished with beneficial energies and also affected by the malefic energies. The magnetic energies of the north and the solar energies of the east (ultraviolet rays) exert positive, life-supportive influences, while the south (infrared rays) and the west (gamma rays) exert influences that are not life-supporting. Hence in established civilizations, buildings were designed to receive the abundant, life-enhancing energies from the north and east, while shielding their inhabitants from the gamma and infrared rays of the west and south. The positive energies from north and east should flow around the structure without obstruction and collected in the southwest area of the building, where they support the health and well-being of the inhabitants.

Four important corners and their significance:

North East (Water): This corner needs to be open, unobstructed, least heavy in the whole lot. Hence it is beneficial to have a street emerging in this corner, not having tall trees and digging the ground for well, pool, etc. The common side-effects of not adhering to these principles is that, it draws the water element from the bodies of the inhabitants. As as result, they will suffer lack of attention, unable to recall from memory faster, won't be able to accumulate knowledge easily. If you try not drinking water for a day, you'll realize all these symptoms experientially.

Since humans are made of 72% water, this corner is given most significance in vāstu śāstra. Hence, inside a lot, have more vacant space in this corner and inside a building ensure this is the mostly vacant room, like a living room.

South East (Fire): This corner demands heat. It is ideal to have a fire pit, centralized heaters, geysers, stoves, etc. Hence it is also ideal for kitchen, if it is being used often. In the whole lot, this corner needs to be relatively hotter. Or else, it'll start pulling the heat from its occupants. Once your body heat is obstructed, it immediately impacts the digestion and triggers a domino effect on the health of the inhabitants. Simple things like keeping this corner red and lighting an ever-lasting lamp will fulfill the needs of this SE corner.

South West (Earth): SW corner needs to be heaviest and well blocked in the whole lot or the building. The earth dug out of NE to make that lighter, can be dumped here to make SW heavier. The earth element in our bodies gives the stability and resistance to environmental changes. If this corner, by any means is not fulfilled with its demand for earth, it starts pulling the earth element from the occupants. This makes the occupants undergo huge swings from weight, wealth, moods to relationships.

Earth being second most largest ingredient in humans, this is an important corner next to NE. To quench its needs for earth, SW is apt for heavy and obstructing, like tall and thick foliage trees, gym, taller walls, rock dumps, etc. A hill on SW is a natural boon. When you take USA as a lot, SW beaches are the most rockiest with natural hilly landscape.

North West (Air): Air element gravitates towards this corner. Making this a perfect corner for septic and restrooms. When the air demand of NW is not met, the occupants contribute their air and it impacts their psyche. Air is the insulation between the neurons in the brain. When this insulation is impacted, possible short-circuits results in unexpected psychological outcome.

Other Four directions and their significance:

Every individual is equipped with different levels of attributes like courage, righteousness, intelligence, etc. Their astrological birth charts are the indicators of those. Their dwellings will often be in alignment with it. The influence of the dwelling units on such attributes cannot exceed the max and cannot go below the minimum allocated to the individual. vāstu śāstra thrives to provide the max possible so as the inhabitant gets the most out of their life.

North (Air and Water): Good psyche and knowledge results in good Intelligence. Hence this region is responsible for the intelligence of occupants.

East (Water and Fire): Sun raises at east. Solar energy is absolutely essential for any form of life on earth. Where it is available automatically, it is taken for granted. Apart from this, there are other influences sun exerts on humans. To name few, the level of confidence and righteousness are dictated by sun.

South (Fire and Earth): This region dictates the courage and initiative of the occupants. When you see a normally courageous person move into a new home and acts cowardice, you can confidently say that the south end of the home does not comply with vāstu śāstra.

West (Earth and Air): A stable west with earth in south and air in north denotes greater levels of patience and discipline in the occupants.

These is the foundation on which the whole vāstu śāstra is built on and by no means what i've mentioned consolidates the depth of vāstu śāstra. This is a deep science that has been fading away from practice due to several fraudulent individuals trying to profit from the misery of unsuspecting victims. Understanding the basic science behind it and ensuring these general principles are met in you dwelling place, weather it be home or work place or a temple is ample enough to get the most out of this life.

More you learn about it, more you can hone your knowledge, but beware, all these anicient śāstras are bottomless abyss. If you embark on a journey to find the bottom, you'll be absolutely lost and become an annoyance to the people around you. So always keep a checkpoint on when and where to stop the research, implement and move on.

Yoga: 10. Siddhis (Psychic Abilities)


“janma auṣadhi mantra tapaḥ samādhijāḥ siddhayaḥ" - Patanjali
Siddhis may be attained by birth, the use of herbs, incantations, austerities or samadhi

Siddhis are what is commonly considered superhuman psychic abilities. Stories and myths of such abilities are prevalent in all civilizations, irrespective of the geographical limits. "Siddha(r)" is an indian term that refers to the mystics, ancient scientists, meditators, alchemists who transcended the bounds of physical realms and are not susceptible to the laws of nature. These siddhas in their journey have crossed the stages of wisdom, enlightenment, attainment of all the 64 siddhis and reach the state of "siddhahood". Amongst all the 64 siddhis, eight of them are classified as the greatest. They are;

Attama (Ashta Maha) Siddhis - Eight greatest psychic abilities bestowed upon the very best, the crown of the crop yogis.
1.) Aṇimā: reducing one's own self to the size of Kalapa (atomic size)
2.) Mahima: expanding one's own self to an infinitely large size as universe
3.) Karima: becoming infinitely heavy
4.) Lehima: becoming almost weightless
5.) Prāpti (Vyapiyam): having unrestricted access to anywhere in the universe
6.) Prākāmya (para-kaya-pravesam): Taking over other bodies and consciousness
7.) Iṣṭva (Eesathuvam): possessing absolute lordship and providing to anyone in need
8.) Vaśtva (Vasiam): the power to subjugate all, controlling other beings

Every single super-natural phenomemon ever heard of, culminates into one of these 8 siddhis. Only those who attained these attma siddhis can be term'd as Siddhas. They are never self-proclaimed, but the already recognized siddha attest them. We can safely say, 99% of the human population have never met and will never meet (in this lifetime) any of these siddhas.

Apart from the aforementioned attama-siddhis, there are Atta-karma Siddhis, which are attained on the journey by the sadhakas (practitioners). They are;

Attakarma (Ashta Karma) Siddhis - Eight Siddhis that can inflict strong karmas upon self when exercised. So these are to be never exercised unless the necessity is dispassionately justified and only upon guru's grant to do so.
1.) thambanam - freeze the target until released
2.) vasiyam - control someone to ones own desire
3.) mohanam - inflicting infatuation on someone towards self or anyone
4.) vithvedanam - inflicting quarrel and separating two people
5.) aakrusanam - taming others. This is often used on animals, the wild ones
6.) paethanam - nullifies one's thoughts and leaves them psychologically ill
7.) uchaadanam - establishing shield around self and anyone
8.) maaranam - induce death to a targeted living being

Again, these siddhi's are only attained by adept yogis. By the time they reach this stage, their morality and intelligence is so refined that the possibility of misuse forfeits naturally. Yet, there have been cases of such misuses, when a sadhaka reaches such state through shortcuts, the important thing to know is, every such action inflicts pasya karma (strong and sticking) which not only takes away their siddhis but also puts them back in the backward journey.

Other Siddhis attained on the path... 
1. Freedom from hunger and thirst.
2. Freedom from the effects of heat and cold.
3. Freedom from Raga-Dvesha (likes and dislikes)
4. Doora Darshan, clairvoyance or Dooradrishti. (Remote viewing)
5. Doora Sravan, clairaudience or Doora Sruti and Doora Pravachana. (Remote sensing)
6. Mano-Jaya, control of mind.
7. Kama Rupa: The Yogi can take any form he likes. (Shape-shifting, Morphing)
8. Parakaya Pravesha: He can enter into another body, can animate a dead body and enter into it by transferring his soul.
9. Iccha-Mrityu: Death at his will.
10. Devanam Saha Kreeda and Darshana: Playing with the gods after seeing them.
11. Yatha Sankalpa: Can get whatever he likes.
12. Trikala-Jnana: Knowledge of past, present and future.
13. Advandva: Beyond the pairs of opposites.
14. Vak-Siddhi: Whatever the Yogi predicts will come to pass by the practice of Satya, Prophecy.
15. The Yogi can turn base metal into gold. (Alchemy)
16. Kaya-Vyuha: Taking as many bodies as the Yogi likes to exhaust all his Karmas in one life.
17. Darduri-Siddhi: The jumping power of a frog.
18. Patala-Siddhi: Yogi becomes Lord of desire, destroys sorrows and diseases.
19. They get knowledge of his past life.
20. They get knowledge of the cluster of stars and planets.
21. They get the power of perceiving the Siddhas.
22. They get mastery of the elements (Bhuta Jaya), mastery of Prana (Prana Jaya).
23. Kamachari: (S)He can move to any place he likes. (Bi-location)
24. They get omnipotence and omniscience.
25. Vayu-Siddhi: The Yogi rises in the air and leaves the ground.
26. They can point out the place where a hidden treasure lies.

These are several other categories of spiritually elated individuals. These people are often misunderstood as siddhas.

Sadhus (சாது) are individuals embarked on the spiritual journey. Basically, they acknowledge that the whole world doesn't revolve around them, but they play a minor role in the play of the cosmos.

Yogis (யோகி) are those working with a goal to merge their individual consciousness (soul/jivatma) to the univeral cosmic consciousness (paramatma). They can be doing kriya yoga (asanas, pranayamas, mudras, bandhas), karma yoga (doing their work without attachment), gnyana marga (gathering and reflecting on the knowledge of total consciousness) or the raja yoga (turning inwards, meditating, dhyana and samadhi) or bakthi (complete surrender, accepting everything that comes their way and having fixed their thoughts and feelings on their deity or guru with an unshaken firm attitude). They are all collectively known as yogis, as long as their goal is to merge (yog) their jivatma with paramatma.

Tapasvis (தவசி) are people committed to onerous kriyas, leveraging all the ausadhis (herbs and minerals), constantly purifying their elements (earth, water, fire and air) and performing several rituals. These are people on the fast track toward attainment (the yog - successfully guided the soul to join the cosmos). They need an attained guru's guidance to even practice such things.

Gnyanis (ஞானி) are people attained enlightenment through Gnyana Yoga. Meaning they have experienced samadhi following the path of knowledge. When these gnyanis prefer to take disciples and guide them towards enlightenment, they are called Rishis. Most of the religious preachers and spiritual leaders of the world, claim to be in this categories. Are they true to what they claim, is upto every individual to decide for themselves. I neither acknowledge nor deny their claims.

Munis (முனி) are attained yogis, who choose to be alone and contribute quietly to the universe. They don't take disciples.

All these above mentioned can be living in solitude or living amongst the society. These is no qualms about these people leading a married life, parenting children, their eating habits, health conditions, et al.

Thuravi (துறவி) - Those who leave the organized society and migrate to solitude, often himalayas or other such hills or any sacred place, when their living conditions are overwhelmingly hindering their spiritual journey. Buddha and Mahavira left the society and became Thuravi. They attained their enlightenment and Buddha we all know is the definition of the term Gnyani and Mahavira ended up as Muni. If they ever attained siddhahood is never known.

What differentiates these spiritual people from common man is that they are constantly,

1.) resolving the karmas (கன்மம்). Basically, settling down more karmas than they accumulate everyday.  samskaras (karmic blocks/veils) are released at faster phase.
2.) as a result of the above, their veils of illusion (மாயை) are being constantly torn down.
3.) and their ego (ஆணவம்) is getting dissolved day-by-day.


What differentiates these spiritual people from siddhas are;
1.) Siddhas don't stop at attaining enlightenment.
2.) Siddhas are not distracted with attaining siddhis (superhuman abilities).
3.) Siddhas attain kaya-karpam (காயகற்பம்) - Their body doesn't undergo the usual cell decay.
4.) Siddhas have absolute control over all the physical elements.
5.) Siddhas join the quorum of siddhas and work towards betterment of the universal consciousness.
6.) They would not intervene in the cosmic play, but take up the responsibilities of cosmic flow.

Anyone with the right destiny (prāptam) and on the right path would be surely blessed with a siddha encounter. Till then take this information with salt-n-pepper and keep this page between fiction and superstition in your library.

Diwali (தீபாவளி)


What is Diwali (தீபாவளி)?

Diwali celebration is merited towards slaying if Hiranyakashya, return of rama from 14 years of vanavash, return of pandavas from 13 years of exile, But, the most common story we've all heard on the origin of diwali is slaying of Narakasura by Lord Sri Krishna. To be on same page, here is the most common version, please do pay close attention to the details like the description of characters and the numbers. These hidden in plain-sight clues will be interpreted later which everyone can leverage in betterment of day to day living and the yogis can immensely benefit in their spiritual journey.

1.) Narakasura is a son of Bhumadevi (Mother Earth) and Varaha (boar) Avatar of vishnu. 
2.) He is an asura (demon) king and ruled the Kamarupa kingdom and its capital city was pragjyotisha, surrounded by mystical mountains, utterly inaccessible and impregnable by others.
3.) It is also gaurded by 5-headed asura named Mura, 7 sons of narakasura.
4.) He invaded Bhur Bhuva Svaha, the 3 worlds. These 3 worlds are the earth, underworld a.k.a pishacha-loka (world of spirits) and the heaven a.k.a deva-loka (world of devas, demi-gods).
5.) Attacked Indra (king of devas) and captured the 4-tusked white elephant, gifted to Indra by Bhumadevi.
6.) Imprisoned Varuna and stole the crescent shaped ear ring of Aditi, Mother of all devas.
7.) Captivated 16,000 damsels and imprisoned them at Audaka on the top of the mountain Maniparvata in his kingdom. Narakasura's 10 sons gaurded the damsels.

Indra comes to Krishna and pleads to end Narakasura's tyranny. Since, Narakasura was cursed by Bramha that he'll die in the hands of a woman, Krishna ventures to the capital city of Pragjyotisha on his eagle-man, Garuda along with one of his wives Satyabama. Krishna fights and slays Mura (5-headed demon) the 7 sons gaurding the city and leads Satyabama for the final face-off and slaying of Narakasura. Releases the 16000 damsels, returns the Aditi's earring back and restores order, in the universe.

This story has several intrinsic details about how the rituals practiced during diwali impacts each and every individual. To start with, the author of these stories is Veda Vyasa, the same person who wrote the Bagawat Gita (and Mahabharatha). He is a Siddha, a fully attained yogi and adept in the attama-siddhi's bestowed only upon the very worthy of the meditators. Such a person, is not going to weave a story merely for entertainment. With his Aṇimā siddhi, he can observe the nuances of whats happening inside his body and narrates it as a story so the concepts gets imprinted in everyone who gets to hear it and when some of those individuals reach higher levels of consciousness, the same thought to be fictional stories, serve as a map or milestone to gauge their progress. As a matter of fact, Ramayana, Mahabharatha, Bagawat Gita, Srimad Bhagavatam, Soundarya Lahari, Skanda Shasti Kavasam, Vinayagar Agaval, Patanjali Stotras, Thirumandhiram, Thirukural, Thirupugazl and several such texts penned down by the siddhas is trying to convey the exact same thing at its core, but from different angles to cater to the varied approach and understanding.

Coming back to the story in hand, The devas and Asuras in any of these mythological stories are the personifications of the good and evil characteristics in every living being.

1.) Narakasura, son of earth and a boar, is the evil traits born of our desires for earthly pleasures and innate animal instincts.
2.) He ruled the kamarupa kingdom, which denotes the self-image and personality evolved out of our desires. This place being surrounded by mystical mountains are the layers of justification we assess to preserve this self-image.
3.) The 5-headed demon, Mura is the 5-senses; Sravana (hearing), Chakshusha (seeing), Jiva (taste), Nasika (sense of smell) and sparsha (touch). These 5 sense are turned outwardly protecting and nourishing these worldly desires.
4.) Invaded the 3 worlds, i.e., the material existence, good and evil nature. We start compromising these 3 aspects defining our personality towards attainment of these kamarupa desires.
5.) Indra's 4-tusked white elephant is the muladhara chakra with 4 petals. Muladhara represents our survival and this is the earthed chakra on which all other chakras function. Indra, Ganesha, Bramha and Darini are the four deities of Muladhara. The elephant symbolism can also be seen in representation of lord Ganesha. the functioning of this chakra and related endocrine glands, mainly the adrenaline glands, are hijacked towards these desires.
6.) The silver crescent shaped earring of Mother Aditi represents the nectar of vishuddhi chakra, the purification center of the 72,000 nadi network. When this is blocked, our ability to discriminate between right and wrong is severely paralyzed.
7.) Captivated 16000 damsels, these are the 16,000 Nadis that carry the pranic current towards spiritual evolution, in simple terms, that drives us towards actual manifestation of every individual. So, out of 72,000 nadis, 16,000 are blocked and we end up functioning only with the remaining 56,000 nadis, that are responsible for our day to day activities. When scientists says we are using only 5-10% of our brain, it is closely related to these dormant vital 16,000 nadis. Imprisoned in Maniparvata kingdom gaurded by 10 gaurds denotes the Manipura chakra with 10 petals, denoting the 10 pranas (Prāṇa, Apāna, Uḍāna, Samāna, Vyāna, Naaga, Koorma, Kirukara, Devadhatha, Dhanajaya).

Krishna, the yogi, traveling on garuda, the prana, with his 2nd wife Satyabama, the Ida nadi (breath from left nostril) enters muladhara, defeats 5-headed demon Mura, i.e., with strong determination, recoils from the pull of 5-senses. This phenomenon is also knows as pratyahara in ashta-anga yoga and also hails over 7 sons, retakes the control of sapta dhātu and leads satyabama, directs the cool prana via ida nadi into muladhara chakra and defeats Narakasura, stimulates the dormant kundalini shakthi to rise upwards. This Kundalini energy is the one that activates the ever dormant (since birth) 16,000 nadis. Along with these 16,000 nadis, there are 108 primary nadis, which are life vital and are explained in  detail in varma, and acupuncture. These nadis are collective called as 16108 wives of krishna. There is one other krishna has always been fond of, but not his wife, Radha, Sushumana Nadi. Restore the functioning of vishuddi chakra, the nadi purification center, with recovering the silver crescent moon shaped ear-ring of mother of devas, Aditi.

These details might sound very normal to someone in yogic path and well versed in the related books and artifacts, but strike as absolute bizarre and meaningless to someone who is hearing these words like nadis, chakras for the first time. Irrespective of it, take it with an open-mind and by chance if meditation descends on you, this will serve as a blueprint of what is happening and where it is leading you.

There is also an astrological significance as these days being the time of full debilitation of the sun in the whole year, meaning sun is exerting its least power and no moon day, meaning moon is at its least power at the same time. Hence a small window opens for a yogi, to get off the clutches of sun and moon's pull and evolve to higher realms. It doesn't mean one has to be a avid meditator to reap the benefits. Call it being in the right place at right time, anyone can leverage this window of opportunity to nitro-boost into a better state of anything deserved, be it level of creativity, wealth, social status, long pending goals, spiritual attainment, et al.

Coming to the rituals and meanings behind the fesitval, typically, Diwali is celebrated for 5 days.

Day 1 (in 2016, it is on 28th Oct)Dhanwantari Triodashi - Reevaluating perspective on Health

“shareeram aadyam khalu dharma saadhanam” (body is the best means for practising dharma)

This day is celebrated in adoration of Dhanwantari, Lord of Medicine for the devatas and originator of Ayurveda science. This is day for re-evaluating the perspective on health accumulated by any means. In the modern times, the sources are ample and the crisis is not the lack of information, but the right knowledge is piled over with too much unnecessary diversions. With the current level of our understanding and intelligence, this is the day to contemplate and discriminate between necessary and unnecessary advices on healthy living and take a vow to make necessary adjustments going forward.

Day 2 (29th Oct 2016): Naraka Chaturdashi - Detox physically and mentally

This is the day commonly celebrated as Diwali in southern regions of india.

“tena tyaktena bhunjeetaah” (this life can be enjoyed when detachment comes) – Isha Upanishad

The body has to be prepared for the energy burst that'll happen when 16,000 dormant nadis get activated. Hence on this day, people often get a rigid massage with the rightly prepared oil (Sesame seed oil, soaked with peppercorn and beetle leaves and warmed under sunlight) for 24 to 48 minutes and shower before sunrise. This is to activate the Ida Nadi. When the body is cooled down before the sunrise, the Ida Nadi become hyperactive, which facilities the flow of prana into Mooladhara chakra. Again, avid meditators should be able to experience this effortlessly. Any of the pranayama techniques like sudharsana kriya, shambavi mudra, naadi shodhana, kabalapathi, bastrika, sukha swasam, and so on will be more beneficial on this day.

Day 3 (30th Oct 2016): Aswayuja Amavasya - Renewal of Goals (Lakshya)

This is the day commonly celebrated as Diwali in northern regions of india.

This day is also known as Lakshmi Amavasya and is considered the jamadhin (birthday) of Lakshmi, goddess of wealth. The mind (moon) searches for the purpose of life (sun) and it tries to fix the goal (libra) due to the exact conjunction of sun/moon in libra that happens once a year on this day. This is commonly recommended for starting new business ventures.

Day 4 (31th Oct 2016): Govardhanpuja Pradhamai - Reassure the sense of being protected

"na me bhaktah pranashyati” (My devotees are never destroyed) - Bagawat Gita

Krishana lifted govadhan mountain to protect the people from the deluge of rain. When almighty (god/nature/conciousness/beyond/universe/unknown…call it whatever suits you) becomes the focus, all obstructions, sufferings, troubles come to an end. Meditating on realizing the effect of the surroundings on us and reassuring the sense of being protected by the universe is the theme of the day. Its a simple logic, we are here, as the universe intends to, if it doens't need us, we'll be wiped out in a blink of an eye.

Day 5 (1st Nov 2016): BhaiyaDooj Dwitiyai - Acknowledgement of sibling bond.
This is the time to rejoice the love, friendliness and harmony of co-existence. As per puranas, Yama, the Lord of Death has assured that he would not bother those mortals who spread the message of love to their brothers and sisters. A perfect harmony leads to moksha, the ultimate liberation. This 5th day is also the commencement of Shashti Viratham, another 6 days of fasting and rituals in honor of Lord Muruga (karithikeya, Skanda) which culminates as Soorasamharam (5th Nov 2016), we'll save this story for another day.

Thus this ‘Five-day Festival’ of Diwali traces the spiritual expansion of human growth culminating in the gaining of knowledge of beyond. It offers an opportunity to dive deep into one’s heart and search for all types of demonic qualities residing inside. Thus, the need is felt to clear the darkness from the heart. To dispel away the internal darkness we have to light the lamp of knowledge. When a lamp is lit on Diwali, just pray to your chosen ideal that the darkness of ignorance be removed from your heart.

With this understanding, reciting this Shanti Mantra (incantation of peace) at the start and end of the day, at the least on these 5 days, will bring a great sense of peace in everyone.

From Brihadaranyaka Upanishad (1.3.28);
asato mā sadgamaya
tamasomā jyotir gamaya
mrityormāamritam gamaya
Oṁ śhānti śhānti śhāntiḥ

From ignorance, lead me to truth;
From darkness, lead me to light;
From death, lead me to immortality
Om peace, peace, peace

Yoga: 9. Kundalini (Chakras or Endocrine Glands?)


“tvastu sāṁye citta bhedāt tayor vibhakttaḥ panthāḥ"
 - Patanjali
The world of matter is entirely neutral and homogeneous. The differences like good/evil, beauty/ugliness are sheer perceptions oriented towards measly goals.

Kundalini refers to coiled serpent at the base of the spine. As Sigmond Freud said, sexual energy is the source of all energies in mankind, which is partially agreeable. The serpent of kundalini represents this coiled up energy, which is source of all the energies of mankind. 

When this energy is dormant at the perineum, the base of spine (mooladhara), survival becomes the primary concern of the individual. When it starts rising up to the sacral region (svadishthana), the person becomes a pleasure seeker. When it hits the navel region (manipura), he/she starts expressing, doing things either to accumulate wealth or seeking social uplift. When it raises to the heart region (anahata), he/she grows compassion. Throat region (vishuddhi) activates clarity and the flow of creativity. When it reaches the region between the eyebrows (ajna), the region of pituitary gland, it unravels the higher levels of consciousness and intuitiveness. Finally, the much harder to reach point, the crown of the head (sahasrara), one attains enlightenment, siddhahood, in common terms, the ultimate possibility of a mankind.
Sahasrara
Kundalini Chakra Endocrine Gland Life Aspect
Muladhara Adrenal Glands Surivial Instinct
Svadishthana Testis/Ovaries Reproductivity and desires
Manipura Pancreas Digesion, Energy and Drive
Anahata Thymus Gland Temperature & Compassion
Vishuddhi Thyroid Gland Growth and Creativity
Ajna Pituitary Gland Master Switch for all glands
Sahasrara (Thuriyam) Pineal Gland Beyond our comprehension
Kundalini can be awakened;
by Pranayama, Asanas and Mudras - Hatha Yogis;
by concentration and training of the mind - Raja (Kriya) Yogis;
by devotion and perfect self surrender - Bhaktas;
by analytical contemplation and sheer will - Jnani (ஞானி) Yogis;
by Mantras - Tantrikas;
by the grace of the Guru (Guru Kripa) through touch, sight or mere sankalpa of a right Guru.

Rousing of kundalini and its union with siva at the sahasrara chakra is the state of samadhi and it leads towards one's mukti (liberation). State of samadhi is made possible only by awakening the kundalini.

As soon as it is awakened, it pierces the muladhara chakra (Bheda). It should be taken to sahasrara through various chakras. When kundalini is at one chakra, intense heat is felt there and when it leaves that centre for another chakra, the former chakra becomes very cold and appears lifeless. After kundalini reaches the ajna(ஆக்ஞை) charka region, prana passes upwards through brahma nadi. Hatha yogis take it up to sahasrara chakra through some special exercises such as mahabheda and sakti chalana. At this point, it is merely the mind power, determination and all the siddhis attained so far is needed to take it to sahasrara chakra.

When there is throbbing in muladhara, when hairs stand on their roots, when uddiyana, jalandhara and mulabandha come involuntarily, these are the indications that kundalini has awakened.

Need and the benefits of kundalini awakening for the yogi;
- You get vastly increased energy levels for daily living and to progress in the sadhana
- Your entire energy system grows and expands. You become able to process more psychic energy and abilities awaken.
- Our samskaras (karmic blocks/veils) get released fast. These issues are what’s blocking your psychic development, life and death cycle.

Awakening kundalini releases abundant energy. Body and mind needs to be prepared to handle such energies. Hence the 8-fold path of hatha-yoga is emphasized. The first four steps of yama, niyama, asana, pranayama is foundation to handle these energy bursts during the later stages of pratyahara, dharana, dyana, samadhi.