கல்வி -> அறிவு -> ஒழுக்கம் -> அன்பு -> அருள் (நிபந்தனை அற்ற அன்பு) -> துறவு (பற்று அற்ற நிலை) -> வீடு (இறையடி)
- (வள்ளுவன்)

Education -> Intelligence -> Discipline -> Love -> Compassion -> Spirituality 
கல்வி பயன் (வள்ளுவன் வாக்கு)
கல்வி அறிவாக வேண்டும்
அறிவு ஒழுக்கமாக வேண்டும்
ஒழுக்கம் அன்பாக வேண்டும்
அன்பு அருளாக வேண்டும்
அருள் துறவாக வேண்டும்
துறவு வீடாக வேண்டும்

1.) இங்கு "அருள்" என்றால் "நிபந்தனை அற்ற அன்பு" என்று பொருள்
2.) இங்கு "துறவு" என்றால் "பற்று அற்ற நிலை" என்று பொருள்
3.) இங்கு "வீடு" என்றால் "இறையடி" என்று பொருள்

Purpose of Education (Thiruvalluvar)
Education should lead to intelligence,
Intelligence to discipline,
Discipline to love,
Love to compassion,
Compassion to spirituality,
Spirituality to our ultimate destiny.

1.) "compassion" is "unconditional love towards everyone"
2.) "spirituality" means "impartial attitude towards everything and everyone"
3.) "destination" is same as where we hailed from, i.e., the origin of the soul

In the current times, We often try to derive "happiness", rather sensual gratification from any form of education.

i.e., Expectation: Education -> Ability -> Earning -> Wealth -> Happiness 

It is highly influenced by the circumstances of the individual. When my parents were trying to get me educated, they had this joy oriented attitude towards education. They were neither fortunate nor wealthy enough to chew such words of enlightened beings. According to them, they got me what they thought was right and they were satisfied. Period.

Its up to you and your circumstances to decide why are you educating your children. Whatever it is, be honest with yourself and your children. Preaching the ideals, but living for inferior expectations is hypocrisy and will only lead to more regrets.